Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Elektronika i telekomunikacja pozytywnie oceniona przez Polską Komisję AkredytacyjnąKształcenie na kierunku elektronika i telekomunikacja otrzymało pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W uchwale z dnia 23 kwietnia 2015 roku PKA stwierdziła, że PWSZ w Gnieźnie spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia i organizacyjne do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja o profilach ogólnoakademickim i praktycznym. Pozytywna ocena dotyczyła również infrastruktury dydaktycznej.

PKA ocenia:

 • stopień spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 i 742) oraz przepisów wydanych na podstawie upoważnień zawartych w tej ustawie, określających warunki niezbędne do prowadzenia kształcenia,
 • jakość prowadzonego kształcenia, a także kompletność, funkcjonowanie i efektywność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz mechanizmy jego doskonalenia,

w szczególności:

 1. warunki prowadzenia studiów, w tym:

  - związek kierunku ze strategią rozwoju i misją uczelni;
  - zakładane efekty kształcenia w odniesieniu do efektów określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji (lub w standardach kształcenia, jeśli dla danego kierunku zostały sformułowane albo we wzorcowych efektach kształcenia, jeżeli zostały zastosowane) oraz w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, jeśli prowadzone jest takie kształcenie; spójność efektów kształcenia,
  - program studiów, w tym realizację efektów kształcenia i sposoby weryfikacji ich osiągnięcia;
  - spełnienie wymogów dotyczących minimum kadrowego i kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na ocenianym kierunku;
  - infrastrukturę dydaktyczną, dostęp do zalecanej literatury;

 2. warunki prowadzenia kształcenia na odległość, jeśli program kształcenia przewiduje realizację zajęć w tej formie;

 3. dostosowanie efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym:

  - wykorzystanie wyników monitorowania absolwentów;
  - wykorzystanie opinii pracodawców oraz absolwentów przy tworzeniu programów kształcenia;
  - organizację praktyk (jeśli program studiów je przewiduje), wyniki analizy zakładanych i osiągniętych efektów kształcenia dotyczących praktyk;

 4. dostosowanie programu i planu studiów do warunków określonych w standardach kształcenia, jeżeli dla danego kierunku zostały określone;

 5. dostosowanie programu i planu studiów do warunków określonych w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – jeżeli studia mają przygotowywać do wykonywania tego zawodu;

 6. zarządzanie procesem dydaktycznym w zakresie kierunku studiów, w tym w zakresie doskonalenia programu kształcenia;

 7. funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

pka

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com