Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Praktyki zawodowe - inżynierskiePraktyki dla kierunków inżynierskich o profilach praktycznych

 

Studenci wszystkich kierunków inżynierskich o profilu praktycznym (zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych) zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej o łącznym wymiarze 12 tygodni (480 godzin). Zgodnie z programem studiów praktyki odbywają się po II i III roku studiów (w ramach 4. i 6. semestru zajęć dydaktycznych). Podstawowe informacje dotyczące celów, przebiegu i oczekiwanych efektów kształcenia praktyki zawiera „Regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunkach inżynierskich o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie”, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 35/2015 Rektora PWSZ w Gnieźnie z dnia 7 XII 2015 r.

pdf  Regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunkach inżynierskich

Szczegółowe informacje dotyczące programów praktyk zawodowych na poszczególnych kierunkach przedstawione są na „Kartach opisu modułu kształcenia – Praktyka zawodowa”.
Dokumenty te – dla poszczególnych kierunków kształcenia – przedstawiono poniżej:

pdf   elektronika i telekomunikacja
pdf

  informatyka
  rocznik naboru 2015/16

 

pdf

  informatyka
  rocznik naboru 2016/17 i 2017/18

 

pdf

  inżynieria środowiska
  rocznik naboru 2015/2016

 

pdf

  inżynieria środowiska
  rocznik naboru 2016/2017 i 2017/2018

 

pdf

  transport
  rocznik naboru 2015/2016

 

pdf

  transport LTP
  rocznik naboru 2016/2017 i 2017/18

 

pdf

  transport ITL
  rocznik naboru 2016/2017 i 2017/18

 

pdf

  zarządzanie i inżynieria produkcji
  rocznik naboru 2015/16

 

pdf   zarządzanie i inżynieria produkcji
  rocznik naboru 2016/17 i 2017/18

 

Organizacja praktyk - obowiązki Uczelni:

Zadania z zakresu realizacji praktyk w Uczelni realizują współpracując ze sobą: pełnomocnik rektora ds. praktyk, dyrektorzy instytutów, instytutowi opiekunowie praktyk, Dział Promocji, Rozwoju, Praktyk i Staży oraz Dział Kształcenia i Spraw Studenckich.

1. Pełnomocnik rektora ds. praktyk jest odpowiedzialny za nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, współpracę z opiekunami praktyk oraz ocenianie realizacji zadań przez opiekunów praktyk. Pełnomocnik rektora ds. praktyk sporządza roczne sprawozdanie dla Rektora z realizacji praktyk.

2. Do zadań dyrektorów Instytutów należy opracowanie szczegółowego programu praktyk, harmonogramu praktyk, wyrażenie zgody na wybór miejsca odbywania praktyk oraz wyznaczenie instytutowych opiekunów praktyk na danym kierunku, a także podejmowanie decyzji w sprawie zaliczenia praktyk studentom na podstawie wykonywanej pracy zawodowej, odbytego stażu lub praktyki, w tym także za granicą, jeżeli ich charakter jest (lub był) zgodny z kierunkiem studiów i założonymi efektami kształcenia na podstawie pisemnego wniosku, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

3. Do zadań instytutowych opiekunów praktyk należą: podanie do wiadomości studentów zasad oraz trybu odbywania i zaliczania praktyki, udzielanie pomocy i porad w zakresie organizacji praktyk, nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyk oraz koordynowanie na bieżąco efektów realizacji celów praktyki, kontakt z opiekunem praktyk ze strony zakładu pracy, w tym przeprowadzenie wizyty w miejscu odbywania praktyk, sprawdzanie obowiązującej studentów dokumentacji praktyk, zaliczanie praktyk, wpisy do protokołu, karty okresowych osiągnięć studenta oraz indeksu, przekazywanie informacji dotyczących realizacji praktyk pełnomocnikowi rektora ds. praktyk i dyrektorowi właściwego instytutu, przekazywanie, po zakończeniu praktyki, dokumentacji do Działu Nauczania i Spraw Studenckich.

4. Dział Promocji, Rozwoju, Praktyk i Staży wspomaga pełnomocnika rektora ds. praktyk w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami, przygotowuje oferty praktyk zgodnych z programem praktyk na wszystkich kierunkach, tworzy bazę danych dotyczących miejsc odbywania praktyk przez studentów (na podstawie porozumień), informuje studentów o ofercie szkoleń w ramach działalności Akademickiego Biura Karier mających na celu przygotowanie studentów do odbywania praktyk oraz zajmuje się ewaluacją jakości praktyk (opracowanie i ewaluacja ankiet dla studenta oraz dla zakładu pracy).

6. Pracownicy Działu Kształcenia i Spraw Studenckich wydają i ewidencjonują karty zgłoszenia praktyki, przygotowują porozumienia w sprawie praktyk, po uprzedniej akceptacji miejsca i terminu praktyk przez dyrektora instytutu , ewidencjonują kompletną dokumentację z realizacji praktyk zatwierdzoną przez opiekunów praktyk, wprowadzają informacje do zakładki praktyki w programie BAZUS.

Obowiązki pełnomocnika rektora PWSZ w Gnieźnie d.s. praktyk pełni dr inż. Piotr Maluśkiewicz z Instytutu Zarządzania i Transportu.

Wszelkich informacji na temat praktyk zawodowych i ofert przedsiębiorstw udziela inż. Marcin Kuźlak z Akademickiego Biura Karier, mieszczącego się w budynku nr 4 kampusu przy ul. Wrzesińskiej (pok. 201); tel. 61 425 7284 (wewn. 231), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Instytutowi opiekunowie praktyk:

Instytut Informatyki i Telekomunikacji:
- dr inż. Zbigniew Szymański (kierunek: elektronika i telekomunikacja)
- dr inż. Przemysław Zakrzewski (kierunek: informatyka)

Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska:
- dr Piotr Krajewski (kierunek: inżynieria środowiska)
- dr Sławomir Binkowski (kierunek: ochrona środowiska)

Instytut Zarządzania i Transportu:
- dr inż. Ryszard Raczyk (kierunek: transport)
- dr inż. Piotr Maluśkiewicz (kierunek: zarządzanie i inżynieria
produkcji).

 

Organizacja praktyk - obowiązki Studenta:

Wybór miejsca praktyki

Student może sam wybrać sobie miejsce odbywania praktyki lub skorzystać z ofert przygotowanych przez Dział Promocji, Rozwoju, Praktyk i Staży. Przy samodzielnym wyborze pamiętać należy, aby proponowane przedsiębiorstwo umożliwiało spełnienie ogólnych celów praktyki, sformułowanych w „Regulaminie studenckich praktyk zawodowych…” oraz wymogów szczegółowych zawartych  we właściwej dla kierunku „Karcie opisu modułu kształcenia – Praktyka zawodowa”. Praktyka odbywać się może także w przedsiębiorstwach poza granicami kraju. Możliwe jest wówczas uzyskanie stypendium z programu Erasmus+. Wybrane miejsce odbywania praktyki musi zostać zaakceptowane przez dyrektora instytutu. Znakiem akceptacji jest podpis dyrektora na „Karcie zgłoszenia praktyki”.

Obowiązkiem studenta jest pobranie z Działu Kształcenia i Spraw Studenckich lub ze strony internetowej Uczelni „Karty zgłoszenia praktyki”, stanowiącej załącznik nr 1 do „Regulaminu studenckich praktyk zawodowych…” Wypełnioną Kartę, z podpisami przedstawiciela przedsiębiorstwa i dyrektora instytutu, należy złożyć w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich w celu przygotowania porozumienia miedzy przedsiębiorstwem, w którym odbędzie się praktyka, a Państwowa Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie.

pdf  Karta zgłoszenia praktyki

 

Przebieg praktyki

Rozpoczynający praktykę student musi być ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków. Na terenie przedsiębiorstwa praktykant zobowiązany jest przestrzegać wszelkich przepisów wewnętrznych przedsiębiorstwa, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpośrednim zwierzchnikiem i opiekunem studenta jest zakładowy opiekun praktyk, wskazany przez przedsiębiorstwo w „Karcie zgłoszenia praktyki”. Przebieg praktyki student dokumentuje wpisami do „Sprawozdania z praktyki zawodowej (dziennik praktyki)”, które muszą być potwierdzone przez zakładowego opiekuna praktyk. W czasie praktyki student zbiera też materiały do drugiej, opisowej części „Sprawozdania” (patrz – Zaliczenie praktyki). Sprawozdanie powinno być wnikliwym i obiektywnym opisem przebiegu praktyki. Wszystkie zebrane podczas praktyki informacje należy traktować jako poufne. W szczególności nie mogą one być wykorzystywane w celach reklamowych i marketingowych, a także w sposób, który naruszałby dobre imię przedsiębiorstwa.

W przypadku odbywania praktyki w dwóch przedsiębiorstwach konieczne jest przygotowanie dwóch sprawozdań. Wszelkie nieobecności (nawet usprawiedliwione, np. zwolnienia lekarskie) nie powodują skrócenia praktyki. Dni nieobecności należy odrobić w innym terminie. Student odbywający praktykę poza stałym miejscem zamieszkania może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na praktykę. Możliwość tę reguluje Zarządzenie nr 16/2017 Rektora PWSZ w Gnieźnie z dnia 15 V 2017 r. Informacji w tej sprawie udziela Dział Kształcenia i Spraw Studenckich. 

pdf  Sprawozdanie z praktyki zawodowej (dziennik praktyki)
pdf  Sprawozdanie z praktyki zawodowej (część opisowa)

 

Zaliczenie praktyki na podstawie doświadczeń zawodowych studenta 

Podstawowym warunkiem uzyskania zgody na zaliczenie praktyki jest wykazanie przez studenta (i udokumentowanie tego), że jego doświadczenia zawodowe gwarantują uzyskanie efektów kształcenia przewidzianych w programie studiów (patrz – „Karta Opisu Modułu Kształcenia – Praktyka zawodowa”) dla danego kierunku.

O zaliczenie praktyki na podstawie doświadczeń zawodowych – czyli zwolnienie z obowiązku jej odbycia – mogą ubiegać się osoby, które:

- są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych,

- prowadzą samodzielną działalność gospodarczą,

- są absolwentami innych zawodowych szkół wyższych, w których odbyli wymagane programem praktyki zawodowe,

- uczestniczyli w stażach i praktykach gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych.

Decyzję o zaliczeniu praktyki na podstawie doświadczeń zawodowych studenta podejmuje dyrektor instytutu na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Do wniosku dołączyć należy sporządzony przez studenta opis czynności (ew. zakres odpowiedzialności) wykonywanych w ramach zatrudnienia, potwierdzony przez przedstawiciela zakładu zatrudniającego studenta. Zaliczenia po 4. i 6. semestrze nauki wymagają dwóch oddzielnych decyzji. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest również przesunięcie terminu praktyki. Również w tej sprawie decyzję podejmuje dyrektor instytutu na pisemny wniosek studenta. Wnioski w obu wyżej wymienionych sprawach składać należy w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich do dnia 30 maja każdego roku.

pdf  Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie doświadczeń zawodowych studenta
pdf  Wniosek o przesunięcie praktyki

 

Zaliczenie praktyki

Zaliczenia praktyki dokonuje instytutowy opiekun praktyk (dla danego kierunku) podczas rozmowy zaliczeniowej, w której uczestniczyć powinien także zakładowy opiekun praktyk. Podstawą zaliczenia jest „Sprawozdanie z praktyki zawodowej”, w skład którego wchodzą:

- dziennik praktyki – zawierający opis przebiegu praktyki oraz zaświadczenie zakładu o odbyciu praktyki i ocenę wystawioną praktykantowi przez zakładowego  opiekuna praktyk

- część opisowa – zawierająca treści wymagane dla danego kierunku kształcenia. Zawartość opisowej części sprawozdania przedstawiono poniżej w plikach „Praktyka – opis”. Opisową część sprawozdania ocenia pod względem merytorycznym osoba wskazana przez dyrektora instytutu. Pierwsza część „Sprawozdania” (dziennik praktyki) – w której znajduje się ostateczna ocena praktyki – jest archiwizowana przez Uczelnię.  

Instytutowi opiekunowie praktyk zaliczają praktykę także osobom zwolnionym z obowiązku jej odbycia. W tym przypadku podstawą oceny jest „Sprawozdanie z praktyki zawodowej (część opisowa)” oparte na realiach przedsiębiorstwa, w którym student jest zatrudniony lub stażu/praktyki, w której uczestniczył.

 

kierunek: informatyka

pdf  Praktyka – opis” (po II roku)
pdf  Praktyka – opis” (po III roku)

 

kierunek: transport

pdf  Praktyka – opis” (po II i III roku)

 

kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji 

pdf  Praktyka – opis” (po II roku)
pdf  Praktyka – opis” (po III roku)

 

kierunek: inżynieria środowiska 

pdf  Praktyka – opis” (po II i III roku)

 plakat07

 

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt.

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W roku akademickim 2017/18 w 2. edycji programu uczestniczy 10 studentów 6. semestru, na kierunkach: informatyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Uczelnianymi opiekunami praktykantów są:

- dr inż. Przemysław Zakrzewski (informatyka)
- dr inż. Karolina Bondarowska (zarządzanie i inżynieria produkcji)
 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com