Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Inne stypendiaSTYPENDIUM POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO


Wyniki posiedzenia Kapituły Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie z dnia 29.11.2018 r.
Decyzje stypendialne należy odbierać w Bibliotece Uczelni od godz. 8.00 (30.11.2018 r.)
Wypłata stypendium jest uzależniona od odbioru decyzji.
Mając na uwadze powyższe, proszę o niezwłoczny odbiór decyzji.

M. Dobrychłop

pdf   Przyznane stypendia - lista w pdf

 


Stypendium Powiatu Gnieźnieńskiego

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją studentów, którzy chcieliby ubiegać się o stypendium naukowe ufundowane przez Powiat Gnieźnieński.

Student składa wnioski o przyznanie stypendium w sekretariacie Rektoratu PWSZ w Gnieźnie do dnia 21 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat stypendium są zawarte w Regulaminie przyznawania stypendium naukowego ufundowanego przez Powiat Gnieźnieński dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie.

pdf   Wniosek
pdf   Regulamin

 


Stypendium Prezydenta miasta Gniezna

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją studentów, którzy chcieliby ubiegać się o stypendium Prezydenta miasta Gniezna. Student zwraca się z prośbą o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gniezna za pośrednictwem władz Uczelni, a więc proszę składać wnioski z kompletem dokumentów w Rektoracie w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich do 28 września2018 r.

Informacja przygotowana przez Panią Kingę Chudzicką – Inspektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gnieźnie:

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR LII/602/2010 RADY MIASTA GNIEZNA Z 15 WRZEŚNIA 2010 R. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 roku poz. 2901 ze zmianami) oraz dwie zmiany do w/w uchwały:

- UCHWAŁA NR XII/110/2015 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 30 września 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 roku poz. 5801)

UCHWAŁA NR XXIII/256/2016 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 roku poz. 4038)

- UCHWAŁA NR LIII/578/2018 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 25 kwietnia 2018 roku o zmianie uchwały w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2018 roku poz. 3954)


Pomoc materialna przyznawana jest w formie stypendium naukowego uzdolnionym studentom i doktorantom na pokrycie kosztów nauki lub prowadzenia prac badawczych. Stypendia naukowe Miasta Gniezna przyznawane są studentom i doktorantom uczelni działających na terenie miasta Gniezna w systemie studiów stacjonarnych  na okres od 1 października do 31 lipca.
 
Stypendium naukowe Miasta Gniezna może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) jest studentem szkoły wyższej działającej na terenie miasta Gniezna w systemie studiów stacjonarnych,
2) posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym stypednium ma być przyznane nie niższą niż 4,50
3) nie przebywa na urlopie, z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych,
4) nie powtarzał roku.

Kto zgłasza

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje władzom uczelni wyższych, organizacjom studenckim i doktoranckim oraz indywidualnie studentowi poprzez władze macierzystej uczelni kandydata.

Termin składania wniosków

Wnioski o udzielenie stypendiów wraz z listami kandydatów spełniających kryteria, o których mowa w § 7 i § 8 regulaminu, składają władze uczelni w okresie do 5 października każdego roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6.

Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać:

1) nazwę uczelni,

2) dane osobowe studenta lub doktoranta,

3) kopie dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, poświadczających spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 7 i § 8 regulaminu,

4) rekomendacje i prezentacje kandydata ubiegającego się o stypendium,

5) udokumentowanie osiągnięć,

6) informacje o innych pobieranych stypendiach,

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych

8) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię systemu oceniania w przypadku stosowania przez uczelnię systemów oceniania innych niż tradycyjna skala ocen,

9) w przypadku studentów ostatniego roku studiów wskazanie okresu, na jaki ma być przyznane stypendium.
Ilość przyznanych stypendiów jest zależna od wysokości środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta.

 
Wysokość stypendium

- Miesięczna kwota stypendium dla studentów to równowartość 20% brutto minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego corocznie, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2008).

 
- Miesięczna kwota stypendium dla doktorantów to równowartość 50% brutto minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego corocznie, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2008).

 
Stypendysta traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium w następujących przypadkach:
1) skreślenia z listy studentów,

2) przerwania studiów,

3) skorzystania z urlopu dziekańskiego,

4) ukończenia studiów,

5) zrzeczenia się prawa do stypendium,

6) rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków studenta.

Stypendysta traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium również w przypadku, gdy przestanie spełniać kryteria wymagane do otrzymania stypendium ,o których mowa w § 7 i § 8 regulaminu.

Uczelnia winna niezwłocznie zawiadomić Prezydenta Miasta Gniezna o zaistnieniu okoliczności, dla których wypłata stypendium stała się bezpodstawna.

Wstrzymanie wypłaty stypendium w przypadkach, o których mowa w § 18 ust. 1 i 2 regulaminu, następuje ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące utratę prawa do stypendium.


Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jego cofnięcia traktuje się jako świadczenie nienależne i podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania wraz z odsetkami ustawowymi w razie nie dochowania terminu zwrotu.

 

 


Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Studenci uczelni publicznych mogą ubiegać się o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich w terminie do 15 października 2018 r. Dodatkowo wersję elektroniczną dokumentu (bez załączników) należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tytule wiadomości należy wpisać „stypendium Marszałka Województwa”.

Procedura przyznawania stypendiów studentom została szczegółowo opisana w regulaminie, który umieszczono poniżej.

 

pdf 

Regulamin przyznawania stypendium

pdf 

Wniosek

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com