Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Pomoc materialna w semestrze letnim

Uprzejmie informujemy, że studenci , którzy otrzymywali stypendia w semestrze zimowym i których dochody w rodzinie nie uległy zmianie, mogą składać oświadczenia w celu wnioskowania o stypendium w semestrze letnim  (oświadczenie do pobrania). Pozostali składają dokumenty poświadczające zmianę dochodu w rodzinie (np .utrata , uzyskanie dochodu, zmiana liczby osób w rodzinie itp.). Osoby pierwszy starające się o pomoc materialną składają kompletny wniosek.

Organizacyjny termin składania oświadczeń i wniosków upływa z dniem 13 marca 2019 r.

 


Stypendium socjalne:

 

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2018/19 należy złożyć do dnia 15.10.2018 r.

Podany termin jest terminem organizacyjnym i osoby, które będą kwalifikować się do otrzymania stypendium będą miały przyznaną pomoc materialną od października 2018 r.
O stypendia socjalne można ubiegać się przez cały rok akademicki. Jeśli student kwalifikuje się do otrzymania stypendium, wypłata następuje od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

Kryterium dochodowe, przy którym student może ubiegać się o otrzymanie pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego nie może być:

  1. niższy niż 686,40 zł; co oznacza, że studenci, których miesięczny dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekracza tej kwoty, mają zagwarantowane prawo do otrzymania stypendium socjalnego po spełnieniu ustawowych warunków oraz szczegółowych kryteriów zawartych w uczelnianym regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej,
  2. wyższy niż 1051,70 zł; co oznacza, że stypendium socjalne mogą otrzymać również studenci z dochodem przekraczającym 686,4 zł, uwzględniając możliwości funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – maksymalnie do 1051,7 zł.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2017 r. 3.399 zł (jest to dochód roczny).

Uwaga: Osoby deklarujące dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne proszone są o dołączenie do wniosku o stypendium socjalne kopii PIT28.

Wnioski o przyznanie stypednium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy składać w Kwesturze (wejście A, Rektorat).

Osoba przyjmująca wnioski: mgr A. Fedeczko-Ignasiak, lic. Iwona Gałęzewska

 

pdf
Załącznik nr 1
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej
pdf
Załącznik nr 4
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu
pdf 
Załącznik nr 4a
Zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
pdf 
Załącznik nr 5
Oświadczenie członka rodziny, rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki.
pdf 
Załącznik nr 6a
Oświadczenie o dochodzie uzyskanym
pdf 
Załącznik nr 6b
Oświadczenie o dochodzie utraconym
pdf 
Załącznik nr 7
Oświadczenia studenta

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej PWSZ w Gnieźnie osoby, które zamierzają ubiegać się o stypendium Rektora zobligowane są złożyć wniosek o stypendium wraz z indeksem i kartą egzaminacyjną w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich w ciągu 7 dni od daty zakończenia jesiennej sesji egzaminacyjnej. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Studia stacjonarne
– koniec sesji egzaminacyjnej: 21.09.2018 r.
– termin składania dokumentów: 28.09.2018 r.

Studia niestacjonarne
koniec sesji egzaminacyjnej: 23.09.2018 r.
– termin składania dokumentów: 01.10.2018 r.

Wnioski o stypendia rektora należy składać w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich (wejście B, Rektorat).

Osoba przyjmująca wnioski: mgr Beata Sander

 

pdf
Załącznik nr 3
Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 pdf
Załącznik nr 7
Oświadczenia studenta

 


Informujemy, że dochody z tytułu otrzymywania tzw. 500+ na dzieci nie są wliczane do dochodów rodziny studenta.


ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

Studenci PWSZ w Gnieźnie mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie:

  • stypendium socjalnego
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
  • zapomogi
pdf  Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 3 października 2016
W sprawie: wprowadzenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie"
pdf
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2017 z dnia 11 października 2017 r. - Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
pdf 
Załącznik nr 10
Informacja dotycząca dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o pomoc materialną w PWSZ im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
pdf
Załącznik nr 9
Decyzja o przyznaniu stypendium/zapomogi

 


Stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych:
 

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2018/19 należy złożyć do dnia 15.10.2018 r.

Podany termin jest terminem organizacyjnym i osoby, które będą kwalifikować się do otrzymania stypendium będą miały przyznaną pomoc materialną od października 2018 r.
O stypendia socjalne można ubiegać się przez cały rok akademicki. Jeśli student kwalifikuje się do otrzymania stypendium, wypłata następuje od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.


pdf
Załącznik nr 2
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 pdf
Załącznik nr 7
Oświadczenia studenta

Zapomogi:

pdf
Załącznik nr 8
Wniosek o przyznanie zapomogi
pdf
Załącznik nr 7
Oświadczenia studenta