Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

UczelniaPWSZ w Gnieźnie

01Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie została utworzona 1 lipca 2004 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 150 poz. 1572). Wydanie rozporządzenia o powołaniu Uczelni poprzedzone zostało szczegółową analizą wniosku przez odpowiednie jednostki organizacyjne ówczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, a także akceptacją resortów Rady Ministrów. Pokonanie tych barier nie było łatwe, zwłaszcza, że priorytet miały miasta, które utraciły status wojewódzkich. Patrząc z tej perspektywy można z całym przekonaniem powiedzieć, że powołanie PWSZ w Gnieźnie to wielkie wyróżnienie dla Gniezna. W tym miejscu należy podkreślić, że akceptacja dotycząca utworzenia Uczelni przez Radę Ministrów to wyraz uznania dla działania wielu osób żywotnie zainteresowanych utworzeniem szkoły wyższej w Gnieźnie, jako ważnego czynnika wpływającego na rozwój miasta. W początkowym okresie Uczelnia nastawiona była na kształcenie w zakresie nauk technicznych. Wybór kierunków technicznych podyktowany był przede wszystkim tym, że w latach 1994–2003 Politechnika Poznańska kształciła w Gnieźnie inżynierów. Zatem można powiedzieć, że PWSZ jest kontynuatorką działań Politechniki Poznańskiej tym bardziej, że powołanie szkoły ziściło się przy wyraźnym wsparciu ówczesnych władz tej Uczelni i współpracy z władzami Gniezna. Od roku akademickiego 2009/10 Uczelnia przestała być tylko placówką edukacyjną o profilu technicznym, bowiem naukę rozpoczęli studenci pielęgniarstwa.

W krótkim czasie została stworzona baza materialna, dzięki której studenci mogą nabywać umiejętności praktyczne w laboratoriach i salach umiejętności pielęgniarskich. Przyszli inżynierowie mogą realizować ciekawe prace, wymagające samodzielnego stanowiska z dostępem do aparatury badawczej.

02Obecnie PWSZ w Gnieźnie kształci inżynierów: elektroniki i telekomunikacji, informatyki, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, transportu, zarządzania i inżynierii produkcji oraz licencjatów pielęgniarstwa. Studenci Uczelni kształcą się bezpłatnie na studiach stacjonarnych, a osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą liczyć na pomoc materialną. Dzięki znakomitej własnej kadrze dydaktycznej, uzupełnionej o wykładowców m.in. z Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, studenci zdobywają profesjonalną wiedzę i uzyskują praktyczne umiejętności.

PWSZ w Gnieźnie główne akcenty kładzie na:

 • kreatywność, która sprzyja tworzeniu nowych technologii,
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w sposób praktyczny przez dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej,
 • partnerskie współdziałanie z otoczeniem i partnerami zewnętrznymi, szczególnie z przedsiębiorcami.

Dzięki podpisanym umowom partnerskim studenci i pracownicy naukowi PWSZ w Gnieźnie mają możliwość kształcenia się i pozyskania doświadczenia poza granicami kraju oraz uczestniczenia we wspólnych projektach badawczych.

Studenci mają możliwość odbycia praktyk, staży, czy też realizacji tematu pracy dyplomowej w firmach w całej Polsce, a nawet za granicą. W ramach programów studiów Uczelnia realizuje dla swoich studentów wyjazdy studyjne do zakładów produkcyjnych.

PWSZ dla Gniezna

PWSZ w Gnieźnie od początków swego istnienia wpisuje się w życie naukowe i kulturalne Gniezna. Na szczególną uwagę zasługuje niemały potencjał naukowo-technologiczny, z którego może korzystać całe miasto i region wielkopolski a nawet kujawsko-pomorski. Wykładowcy służą swoją wiedzą miastu jako eksperci w pracach związanych z rozwojem Gniezna. Uczelnia oferuje gnieźnieńskim firmom i instytucjom współpracę w zakresie prowadzenia prac badawczych w dziedzinach: transportu, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, informatyki, elektroniki i telekomunikacji oraz zarządzania. PWSZ w Gnieźnie jest miejscem, w którym omawia się i rozwiązuje istotne problemy techniczne, naukowe i organizacyjne.

PWSZ w Gnieźnie współpracuje z największymi firmami w powiecie i regionie. Przedmiotem współpracy są praktyki i staże studenckie oraz konsultacje w sprawie prac dyplomowych. Wynikiem współpracy są innowacyjne tematy prac inżynierskich.

Zagadnienia służące rozwojowi potencjału Gniezna i rozwiązaniu istotnych problemów dla miasta i regionu stały się tematami wielu dyplomowych prac inżynierskich.

Państwowe wyższe szkoły zawodowe są obecne w systemie szkolnictwa wyższego od kilkunastu lat - w 2013 r. przypadł ich jubileusz 15-lecia

Państwowe wyższe szkoły zawodowe zaczęto powoływać na mocy „Ustawy o wyższych szkołach zawodowych” uchwalonej w czerwcu 1997 roku. Już w październiku 1998 roku wystartowało dziewięć uczelni, które nie tylko „przyszły do młodzieży”, ale miały odpowiedzieć na potrzeby miejscowego rynku pracy, czyli tworzyć praktyczne profile kształcenia. Pierwszym miastem w Polsce, w którym uruchomiono Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, był Tarnów. Kolejne uczelnie powołano do działania w Legnicy, Elblągu, Nowym Sączu, Jeleniej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Sulechowie, Jarosławiu. Powstanie następnych uczelni zawodowych, już po reformie administracyjnej kraju w styczniu 1999 roku, było formą rekompensaty za utracony status województwa. Większość uczelni (28) zlokalizowanych jest w miastach, które w latach 1975–1999 były siedzibami województw i liczyły ponad 50 tys. mieszkańców. Jedynie w sześciu przypadkach uczelnie powstały w miastach liczących po- niżej 50 tys. mieszkańców. Dwie powstały w miastach już posiadających uczelnie akademickie. Ciekawe jest rozmieszczenie geograficzne uczelni – aż po 5 znalazło się w woj. podkarpackim i wielkopolskim, po 4 w woj. dolnośląskim i małopolskim, po 3 w lubelskim.

Bilans 15-lecia PWSZ-ów (źródło: Raport 15 lat PWSZ-ów, Perspektywy 2013, www.perspektywy.pl)

Według stanu na marzec 2013 roku w Polsce jest 36 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

 • PWSZ posiadają łącznie 344 uprawnienia do kształcenia na kierunkach studiów, z czego 330 na studiach I stopnia.
 • W dziewięciu uczelniach studenci mogą kontynuować naukę na II stopniu kształcenia – studiach magisterskich (14 uprawnień).
 • W PWSZ studiuje obecnie prawie 80 tys. studentów, z czego 56 tys. na studiach stacjonarnych i 21 tys. na studiach niestacjonarnych.
 • Swoją wiedzę przekazuje im prawie 5 tys. wykładowców i nauczycieli akademickich.
 • PWSZ posiadają 34 domy studenckie dla 3 tys. osób.
 • Z pomocy materialnej oferowanej przez uczelnie korzysta ok. 24 tys. studentów.
 • Od momentu powstania PWSZ ukończyło ponad 210 tys. absolwentów, z czego 143 tys. na studiach stacjonarnych.
 • Publiczne uczelnie zawodowe wykształciły 21 tys. absolwentów studiów podyplomowych. W tym roku akademickim mają łącznie 2 727 słuchaczy.

Interesy tych uczelni reprezentuje Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) – zrzeszenie osób fizycznych, rektorów reprezentujących polskie publiczne wyższe szkoły zawodowe (PWSZ), mające na celu współpracę tych szkół, dbanie o ich interesy i reprezentację w środowisku szkolnictwa wyższego, zarówno w kraju, jak i za granicą (www.krepsz.org.pl).

Uczelnie te gwarantują nowoczesny tryb kształcenia, łącząc naukę teorii z bardzo konkretnym przygotowaniem do zawodów potrzebnych na lokalnym rynku pracy. Staże w przedsiębiorstwach regionu to naturalna droga do przyszłego zatrudnienia. Uczelnie o profilu zawodowym  intensywnie uczestniczą w programach międzynarodowych wymian i staży.

Ukończenie PWSZ i otrzymanie tytułu inżyniera lub licencjata dają możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich w uczelniach akademickich w całym kraju.

Absolwenci studiów inżynierskich w PWSZ Gnieźnie najczęściej kontynuują naukę na studiach magisterskich w poznańskich ośrodkach akademickich: Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza ale również w Politechnice Wrocławskiej i Gdańskiej.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno
Projekt i realizacja: kwitowski.com